Traduction fr

Sobralia

Cliquez sur les images pour les agrandir


           Sobralia allenii            Sobralia callosa           Sobralia leucoxantha


   Sobralia recta


    Sobralia tricolor                    Sobralia warscewiczii

 
                          Sobralia chrysostoma