Traduction fr

Masdevallia

Cliquez sur les images pour les agrandir


Masdevallia caesia                                        Masdevallia ayabacana
 

Masdevallia Enez Sun                 Masdevallia striatella                 Masdevallia Enez Eusa
(M.striatella x M. hirtzii)                                                     (M. Panama Stripes x M. Pixie Violets)


Masdevallia Enez Krenn                 Masdevallia Enez Tudy
(M. Red Spider x M. Panama Stripes)             (M. Red Spider x M. Charisma)   M.  Red Spider          Masdevallia atahualpa         M. buccinator      Masdevallia colossus


    Masdevallia encephala           Masdevallia erinacea           Masdevallia estradae


               Masdevallia Falcata

     Masdevallia gilbertoi        Masdevallia livingstoneana       M. maduroi       Masdevallia manoloi


 Masdevallia minuta     M. pinocchio       Masdevallia Panama Stripes  Masdevallia regina


  M. Pixie Violets        M. Resplendent Giant
   
 M. xanthina ssp. pallida  Masdevallia yungasensis   M. Blushing Belle         Masdevallia Charisma


            Masdevallia Panama Coral x sib                                    Masdevallia wurdackii


                  Masdevallia Edig

   
Masdevallia hybride                                Masdevallia Pixie Violets


      Masdevallia princeps                                      Masdevallia Morito